คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน

พ.ศ.เรื่องผู้จัดทำตำแหน่ง
2563การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
[..Download..]
น.ส.เกิดสุรีย์ กาญจนแพทย์นุกูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
[..Download..]
น.ส.กนิษฐา สัฏชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
[..Download..]
น.ส.สุภาพร ชัยเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563การพิจารณากลั่นกรองและตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนออธิการบดี
[..Download..]
น.ส.นิดา กลั่นบุศย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563งานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
[..Download..]
น.ส.วิลาวัณย์ แสงประดับเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 - 2566)
[..Download..]
นายบัณฑิต ปานโศกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
[..Download..]
น.ส.อัจฉรา บริรักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2563แนวทางการจัดทำแผนการตรวจสอบ
[..Download..]
นางพนารัตน์ บุญจีนนักตรวจสอบภายในชำนาญการ
2563การบริหารจัดการงานหอพักนักศึกษา
[..Download..]
น.ส.วัฒนา วงค์ษาบุตรนักแนะแนวการศึกษาฯ ชำนาญการ
2563การปฏิบัติงานวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัย
[..Download..]
นายเรวัตตะ กิจจานุลักษ์นักวิจัยชำนาญการ
2563งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
[..Download..]
น.ส.นิษฐา ไตรเดชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2563งานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
[..Download..]
นางอรพรรณ ศรีทองนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
2563การเทียบโอนผลการเรียน
[..Download..]
น.ส.กนิษฐา บุญฤทธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2563การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
[..Download..]
น.ส.สุจิตรา ศิริการุณย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2563การเสนอขออนุมัติผลการศึกษาและการขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี
[..Download..]
นางธนวรรณ รักอู่นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2563การปฏิบัติงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
[..Download..]
นายชัยวัฒน์ หาดรื่นนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2563การเทียบโอนผลการเรียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
[..Download..]
น.ส.ขวัญใจ งามดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2563การยกร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี [..Download..]
นายกฤติเดช มั่งตานิติกรชำนาญการ
2563งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
[..Download..]
น.ส.รุ่งรวี ลาภมูลบรรณารักษ์ชำนาญการ
2563งานบริการวิชาการแก่สังคม
[..Download..]
น.ส.จีรภา อินทะนินบรรณารักษ์ชำนาญการ
2563งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
[..Download..]
นางศิริพร ศรีเพชรดีบรรณารักษ์ชำนาญการ
2562การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
[..Download..]
นายภูวนาถ วิสุทธากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2562การดำเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2562 [..Download..]
นายเอกชัย กนกวจีนิติกรชำนาญการ