ระบบติดตามการขอหนังสือรับรอง

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ  
วันที่รับเรื่อง ผู้ขอ สังกัด สถานะ view
18/09/2561 นายปริญญา ปั้นสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ รับหนังสือแล้ว
14/09/2561 นายธัชชัย กรกุม คณะครุศาสตร์ รับหนังสือแล้ว
17/09/2561 นายปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับหนังสือแล้ว
26/09/2561 นางสาวแสงระวี ด้วงคำ คณะวิทยาการจัดการ รับหนังสือแล้ว
04/10/2561 นางสาวนภาศิริ เนืองวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับหนังสือแล้ว
05/10/2561 นางสาวรัชนี กานติมาอัศจรรย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับหนังสือแล้ว
09/10/2561 นายการัณย์ พรหมเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเรียบร้อย
09/10/2561 นางสาวศิริพร ห้วยแก้ว คณะวิทยาการจัดการ รับหนังสือแล้ว
18/10/2561 นางสาวตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเรียบร้อย
18/10/2561 นายกีรติ โลกนิยม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือแล้ว
19/10/2561 นางสาวนัสทยา ชุ่มบุญชู คณะวิทยาการจัดการ รับหนังสือแล้ว
19/10/2561 นายกีรติ โลกนิยม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือแล้ว
22/10/2561 นางสาวจริญญา เสนาบุตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหนังสือแล้ว
31/10/2561 นางกานต์สินี คล้ายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับหนังสือแล้ว
08/11/2561 นางทองหล่อ เสถียรอินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหนังสือแล้ว
08/11/2561 รศ.ดร.ติกาหลัง สุขกุล คณะวิทยาการจัดการ รับหนังสือแล้ว
02/11/2561 นางสุธิตา สุนทรศารทูล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือแล้ว
19/11/2561 ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล คณะครุศาสตร์ รับหนังสือแล้ว
19/11/2561 นายปกรณ์ ประจวบวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเรียบร้อย
21/11/2561 นายพิสุทธิ์สยาม งวงคำนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อย
27/11/3104 นางดารัณ แพลอย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับหนังสือแล้ว
26/11/2561 นายทวิช กุลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับหนังสือแล้ว
26/11/2561 นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับหนังสือแล้ว
28/11/2561 นางสาวขวัญเดือน ดาราวงษ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเรียบร้อย
30/11/2561 รศ.ดร.ติกาหลัง สุขกุล คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการเรียบร้อย
 
© 2017 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร 034-534062 เบอร์ภายใน 129