ระบบติดตามการขอหนังสือรับรอง

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ  
วันที่รับเรื่อง ผู้ขอ สังกัด สถานะ view
07/11/2560 นางสาวกมลวรรณ ไฉนงุ้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเรียบร้อย
09/01/2561 นางสาววัฒนา วงค์ษาบุตร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเรียบร้อย
05/02/2561 นางสาวพรรณธิพา สายคงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเรียบร้อย
31/01/2561 นางดารัณ แพลอย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการเรียบร้อย
09/02/2561 นางสาวสุภาวดี จันชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับหนังสือแล้ว
 
© 2017 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร 034-534062 เบอร์ภายใน 128
Login staff