รายงานสารสนเทศบุคลากร

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (แก้ไขล่าสุด 8 ตุลาคม 2562)

รายงานข้อมูลบุคลกรทั้งหมด

จำนวนบุคลากร
       
       
   
ทั้งหมด   การสอน   สนับสนุน

426

 

233

 

193

   
         
 
54.7%
 
45.3%
 
  การสอน   สนับสนุน  

สัดส่วนบุคลากรสายการสอนต่อสายสนับสนุน : 0.83

ประเภทบุคลากร
ประเภท สายการสอน สายสนับสนุน รวม ร้อยละ
ข้าราชการ 69 10 79 18.5
พนักงานมหาวิทยาลัย 158 150 308 72.3
พนักงานราชการ 0 19 19 4.5
ลูกจ้างประจำ 0 14 14 3.3
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 0 2 0.5
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 4 0 4 0.9
บุคลากรจ้างพิเศษ 0 0 0 0
รวม 233 193 426 -
บุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สายการสอน สายสนับสนุน รวม ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ 53 8 61 14.32
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 8 32 7.51
คณะวิทยาการจัดการ 43 8 51 11.97
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 56 8 64 15.02
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 50 14 64 15.02
สำนักงานอธิการบดี 0 88 88 20.66
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 0 17 17 3.99
สำนักวิทยบริการฯ 0 22 22 5.16
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5 1.17
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 5 5 1.17
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3 3 0.7
สถาบันศรัทธาภัฏ 0 1 1 0.23
โรงเรียนสาธิตฯ 7 6 13 3.05
รวม 250 193 426 -