ประวัติความเป็นมา

 

      สำนักงานอธิการบดี เดิมเรียกสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ..2518 มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน โดยการจัดหาทรัพยากรเพื่อ บริการแก่หน่วยงานอื่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนั้นได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 13  แผนก  คือ การเงิน ธุรการ พัสดุ แผนงานและประเมินผล ทะเบียนและวัดผล บริการการศึกษา หอสมุด    โสตทัศนศึกษา แนะแนว สวัสดิการ อนามัยและสุขาภิบาล อาคารสถานที่ และหอพัก ต่อมาในปี พ..2527    ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 18 งาน ได้แก่ งานเลขานุการ งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ งานรักษาความปลอดภัย งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานกิจการสภาประจำมหาวิทยาลัย งานนิติกร งานการเงิน งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบัญชี งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและสุขาภิบาล งานภูมิทัศน์ งานสาธารณูปโภค และงานออกแบบเขียนแบบ

 

 

 

วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ..2538 และได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี ต่อมาสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน2547 เป็นต้นมา จึงมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

ปรัชญา: มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ             

วิสัยทัศน์ :สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้นำการให้บริการที่เป็นเลิศ 

พันธกิจ 

 1.  การบริการที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 2. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

ยุทธศาสตร์  :   

 1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา

เป้าประสงค์ : 

 1. สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ :

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างมีคุณภาพ
 2. การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่ตอบสนองการดำเนินงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 3. จัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
 4. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 5. สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง
 6. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาชีพ

นโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี

 1. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 2. มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
 3. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพและพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานให้ตระหนักถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม
 4. มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา และมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 5. มุ่งเน้นการบริหาร การเงิน และงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 6. มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รู้จักตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวบ่งชี้และตามภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. สร้างมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
 5.  สนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบ และสามารถใช้ร่วมกันได้
 6. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน


ทําเนียบผู้บริหาร >>>