สถานภาพทางกายภาพของหน่วยงาน / สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง

          สำนักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน ออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาโดยมีสถานที่ตั้งดังนี้

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71190

1.       กองกลาง อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 034-534059-60

2.       กองนโยบายและแผน อาคาร 9 ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 034-534087

3.       กองพัฒนานักศึกษา อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 034-534097