มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการเลือกตั้ง (28 พ.ค. 63)

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

หมายเลข 1 นายศุภกิจ         จงศักดิ์สวัสดิ์ 177 คะแนน

หมายเลข 2 นายภูวนาถ       วิสุทธากร 143 คะแนน

ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 คะแนน

บัตรเสีย  3 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิ 419  คน

ผู้มาใช้สิทธิ 334 คน

และผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงาน

1. กรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

หมายเลข  1 นายเอกชัย       กนกวจี  112 คะแนน

หมายเลข  2 นางสาวอัจฉรา บริรักษ์ 131 คะแนน

หมายเลข  3 นางกัญญา      ทรัพย์พล 152 คะแนน

ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  9 คะแนน           

บัตรเสีย  5 คะแนน                  

จำนวนผู้มีสิทธิ 310 คน

ผู้มาใช้สิทธิ 259 คน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี