เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ จากผู้แทนบุคลากร

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ จากผู้แทนบุคลากร  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 โดยผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ จากผู้แทนบุคลากร อย่างไม่เป็นทางการ

1.อ.ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์  146 คะแนน

2.อ.สมชาย  เจริญกิจ  77 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13 คะแนน

บัตรเสีย 1 คะแนน

ผู้มาลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 201 คน คิดเป็น 46.74  ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี