1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานบริหารการคลัง
  3. งานบริหารงานบุคคล
  4. งานบริหารพัสดุ
  5. งานอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตย์
  6. งานประชุมและพิธีการ
  7. งานประชาสัมพันธ์
  8. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  9. สำนักงานจัดการผลประโยชน์
  10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย