ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  • Category: Uncategorised
  • Published on Friday, 10 April 2020 10:21
  • Written by สันติสุข โพธิ์งาม
  • Hits: 150

 

1.       ผศ.สุทิน         เนียมพลับ     หัวหน้า           .. 2518 - 2522                

2.       นายสำราญ     ขวัญเกื้อ       หัวหน้า           .. 2522 - 2527      

3.       นายบุญรอด    วานิกร         หัวหน้า           .. 2527 – 2528

4.       นายประทีป    คล้ายสุบรรณ์  หัวหน้า           .. 2528 – 2529

5.       นายนพพร      พลกรรณ์      หัวหน้า           .. 2529 – 2534

6.       นายบุญเมือง    ชูชาติ          หัวหน้า           .. 2534 – 2536      

7.       ผศ.กุลศิริ        ศิริวัฒน์        หัวหน้า           .. 2536 – 2538

8.       นายสุริยงค์     ชวนขยัน        ผู้อำนวยการ     .. 2538 – 2540

9.       ผศ.เกรียงศักดิ์  ทวีวัฒน์        ผู้อำนวยการ     .. 2540 – 2542 

10.   นายไพบูลย์     ตรีเดชี         ผู้อำนวยการ     .. 2542 – 2546

11.   ผศ.เกรียงศักดิ์  ทวีวัฒน์        ผู้อำนวยการ     .. 2546 -  2554

12.   ผศ.สำราญ      ขวัญเกื้อ       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ   1 ส.ค.2554 – 27 ม.ค. 2555

13.   ผศ.พจนีย์       สุขชาวนา     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 28 ม.ค.2555 – 25 ก.ค. 2555

14.   ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 26 ก.ค.2555 – 21 ม.ค. 2556

15.        นางณิชาภา   มีวาสนา            ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 22 ม.ค.2556 – 21 ก.ค. 2556

16.   นางนารี       สุขดี                         ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 30 ก.ค.2556 – 31 ธ.ค. 2556

17.        ผศ.พจนีย์     สุขชาวนา          ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ม.ค. 2557 – 5 ก.ค. 2558

18.   ดร.ธงชัย      เหมือนชู            ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  6 ก.ค. 2558 - 19 พ.ค.2561

19.   นางณิชาภา      มีวาสนา            ผู้อำนวยการ  20 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

  • Category: Uncategorised
  • Published on Tuesday, 12 January 2016 17:50
  • Written by สันติสุข โพธิ์งาม
  • Hits: 214

 

สถานภาพทางกายภาพของหน่วยงาน / สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง

          สำนักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน ออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาโดยมีสถานที่ตั้งดังนี้

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71190

1.       กองกลาง อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 034-534059-60

2.       กองนโยบายและแผน อาคาร 9 ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 034-534087

3.       กองพัฒนานักศึกษา อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 034-534097