เลขบัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
(รูปแบบ 8 หลัก เช่น 01012530)
 
 
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 034-534062 เบอร์ภายใน 129