สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เดิมเรียกสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน โดยการจัดหาทรัพยากรเพื่อ บริการแก่หน่วยงานอื่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนั้นได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 13 แผนก คือ การเงิน ธุรการ พัสดุ แผนงานและประเมินผล ทะเบียนและวัดผล บริการการศึกษา หอสมุด โสตทัศนศึกษา แนะแนว สวัสดิการ อนามัยและสุขาภิบาล อาคารสถานที่ และหอพัก ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 18 งาน ได้แก่ งานเลขานุการ งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ งานรักษาความปลอดภัย งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานกิจการสภาประจำมหาวิทยาลัย งานนิติกร งานการเงิน งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบัญชี งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและสุขาภิบาล งานภูมิทัศน์ งานสาธารณูปโภค และงานออกแบบเขียนแบบ

ServiceImg
 • ปรัชญา: มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 • วิสัยทัศน์: สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้นำการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • พันธกิจ:
  1.การบริการที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  2.การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
 • ยุทธศาสตร์: ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา
 • เป้าประสงค์:
  1.สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  2.นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ.2538 และได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี ต่อมาสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา จึงมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

ServiceImg
 • นโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
  1. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
  3. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพ และพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานให้ตระหนักถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม
  4. มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา และมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
  5. มุ่งเน้นการบริหาร การเงิน และงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้