SupportImg
ดร.ธงชัย เหมือนชู
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 086-3372025
SupportImg
นางณิชาภา มีวาสนา
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ภายใน : 0
SupportImg
นางนารี สุขดี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน : 133
SupportImg
นางสาวอารีย์ มหานิล
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 502
     

 

หัวหน้างาน กองกลาง
 
SupportImg
นางปรานอม ดวงภมร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 0
SupportImg
นางดาวรุ่ง เรียนรู้
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 129
SupportImg
นางอัมพร ไชยศร
หัวหน้างานบริหารการคลัง
โทรศัพท์ภายใน : 114
     
SupportImg
นางสาวสุนันทา เผ่าละออ
หัวหน้างานบริหารพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 123
SupportImg
นางสาวนิดา กลั่นบุศย์
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
โทรศัพท์ภายใน : 108, 100
SupportImg
นายภาคภูมิ  พันธุวาสิฏฐ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 200
     
SupportImg
 นายชนะรัตน์ ชนะผล
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ
โทรศัพท์ภายใน : 157
SupportImg
นางอินทร์แปลง  สิงห์พรม
หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน
โทรศัพท์ภายใน : 144
SupportImg
นางสาวสุนันทา  แก้วสอาด
หัวหน้างานบริการวิชาการฯ
โทรศัพท์ภายใน : 452