การบริหารจัดการ

สำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยหน่วยงานภายนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ServiceImg